Natječaj za administratora

Natječaj za administratora

Natječaj za administratora – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u TZO Marina – 1 izvršitelj

 

Na temelju članka 49. Statuta i članka 16. Pravilnika , raspisuje se:

N A T J E Č A J

Za administratora – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u TZO Marina – 1 izvršitelj

Uvjeti propisani Statutom i Pravilnikom o posebnim uvjetima:

– da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostpnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica);

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika

– poznavanje rada na osobnom računalu

– organizatorske sposobnosti

Uz prijavu obvezno je dostaviti i slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome)

3. dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

4. Preslika domovnice

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provest će se s kandidatima intervju.

Odluku o izboru kandidata donosi direktor ureda vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata,  te rezultatima intervjua.

Natječaj traje do 17.10. 2017. godine.

Zamolbe slati na adresu:

Turistička zajednica općine Marina

Ante Rudana 47

21 222 Marina

Direktorica TZO Marina

Iva Dvornik