Javni poziv za sufinanciranje manifestacija

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u 2018. godini značajnih za turističku i kulturnu ponudu općine Marina.

 

 

Temeljem odluke sa sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Marina, dana 29. Rujna 2017. godine, Turistička zajednica općine Marina raspisuje
J A V N I P O Z I V
za sufinanciranje manifestacija u 2018. godini značajnih za turističku i kulturnu ponudu općine Marina.
I.
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice općine Marina za događanja na području općine Marina od značaja za turističku, kulturnu i ostalu ponudu kao motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:
• utjecaj na unapređenje boravka turista i obogaćivanje turističkog proizvoda/ponude općine Marina
• razvoj sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,
• jačanje snage brenda općine Marina kao turističke destinacije i doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Općine.
II.
Za sufinanciranje manifestacija mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator), i to:
• trgovačka društva
• obrti
• udruge
• sportski klubovi
• kulturne i druge javne ustanove.
III.
Kriteriji za donošenje odluke o sufinanciranju manifestacija:
• vrijeme i mjesto održavanja manifestacija (otvoreni javni prostor – trgovi, ulice i dr.),
• sadržaj i kvaliteta događanja (kvaliteta programa, raznovrsnost sadržaja programa: zabavni, kulturni, sportski, eno-gastro),
• sveobuhvatnost manifestacija, broj sudionika i posjetitelja/turista,
• originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta,
• tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci,
• izvori financiranja manifestacija, odnosno njihovo sufinanciranje i od strane drugih subjekata.
U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti logo TZO Marina.
IV.
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za sljedeće:
• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju
• najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju
• troškove smještaja, putne troškove te honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
• troškove promocije
• druge opravdane troškove neposredne organizacije događaja
V.
Javnim pozivom neće se sufinancirati sljedeće:
• troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
• izdavačka djelatnost i suveniri te izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),
• svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja,
• manifestacije koje se isključivo odnose na jednokratno održavanje kao konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća.
VI.
Manifestacije se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu. Obrazac za prijavu zajedno s uputama za prijavljivanje nalazi se na internetskim stranicama Turističke zajednice općine Marine www.tz-marina.hr i u Turističkom uredu Zajednice, Ante Rudana 47, 21 222 Marina.
Prijave bez propisanog obrasca, posebice one bez detaljnog razrađenog programa manifestacija te organizacijskog i financijskog plana manifestacija, smatrat će se nepotpune i neće se razmatrati.
TZO zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva.
Odluku o sufinanciranju manifestacija donosi Turističko vijeće Turističke zajednice općine Marina.
TZO će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije).
Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije – dokaznica o održanoj manifestaciji/ projektu, a za isplatu odobrenih sredstava je 60 dana po održanoj manifestaciji.
Turistička zajednica općine Marina zadržava pravo nadzora svake održane manifestacije s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti programa u odnosu na dostavljene prijave. U slučaju nepridržavanja dostavljenih programa, moguće su promjene u isplatama odobrenih sredstava.
Prijave i dokumentacije se dostavljaju poštom ili osobno u Turistički ured i podnose zaključno s danom 31. prosinca 2017. na adresu Turistička zajednica općine Marina , Ante Rudana 47, 21 222 Marina, s naznakom : Prijave za sufinanciranje manifestacija 2017.