Odluka o visini paušalnog poreza

Odluka o visini paušalnog poreza

Na prijedlog Općinskog načelnika, a na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (“Narodne novine” br. 1/19) i članka 28. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik 5/18) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 16. sjednici održanoj dana 17. siječnja 2019. godine donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza kojom se utvrdila visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Marina i to kako slijedi:

– 255,00 kuna po krevetu za područje naselja Marina
– 150,00 kuna u ostalim naseljima Općine Marina
Odluka o visini paušalnog poreza