Poziv zainteresiranim subjektima za sufinanciranje različitih turističkih manifestacija

Temeljem odluke s 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općineMarina, dana 28. listopada 2016. godine, Turistička zajednica općine Marina raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za sufinanciranje manifestacija u 2017. godini značajnih za turističku i kulturnu ponudu općine Marina

 

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice općine Marina za događanja na području općine Marina od značaja za turističku, kulturnu i ostalu ponudu kao motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

• utjecaj na unapređenje boravka turista i obogaćivanje turističkog proizvoda/ponude općine Marina

• razvoj sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,

• jačanje snage brenda općine Marina kao turističke destinacije i doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Općine.

 

II.

Za sufinanciranje manifestacija mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator), i to:

• trgovačka društva

• obrti

• udruge

• sportski klubovi

• kulturne i druge javne ustanove.

 

III.

Kriteriji za donošenje odluke o sufinanciranju manifestacija:

• vrijeme i mjesto održavanja manifestacija (otvoreni javni prostor – trgovi, ulice i dr.),

• sadržaj i kvaliteta događanja (kvaliteta programa, raznovrsnost sadržaja programa: zabavni, kulturni, sportski, eno-gastro),

• sveobuhvatnost manifestacija, broj sudionika i posjetitelja/turista,

• originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta,

• tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci,

• izvori financiranja manifestacija, odnosno njihovo sufinanciranje i od strane drugih subjekata.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti logo TZO Marina.

 

IV.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za sljedeće:

• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)

•   nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju

•   najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju

•   troškove smještaja, putne troškove te honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika

• troškove promocije

•   druge opravdane troškove neposredne organizacije događaja

V.

Javnim pozivom neće se sufinancirati sljedeće:

•   troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

•   izdavačka djelatnost i suveniri te izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),

•   svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja,

•   manifestacije koje se isključivo odnose na jednokratno održavanje kao konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća.

 

VI.

Manifestacije se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu. Obrazac za prijavu zajedno s uputama za prijavljivanje nalazi se na internetskim stranicama Turističke zajednice općine Marine www.tz-marina.hr i u Turističkom uredu Zajednice, Ante Rudana 47, 21 222 Marina.

Prijave bez propisanog obrasca, posebice one bez detaljnog razrađenog programa manifestacija te organizacijskog i financijskog plana manifestacija, smatrat će se nepotpune i neće se razmatrati.

TZO zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva.

Odluku o sufinanciranju manifestacija donosi Turističko vijeće Turističke zajednice općine Marina.

TZO će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije).

Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije - dokaznica o održanoj manifestaciji/ projektu, a za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana po održanoj manifestaciji.

Turistička zajednica općine Marina zadržava pravo nadzora svake održane manifestacije s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti programa u odnosu na dostavljene prijave. U slučaju nepridržavanja dostavljenih programa, moguće su promjene u isplatama odobrenih sredstava.

Prijave i dokumentacije se dostavljaju poštom ili osobno u Turistički ured i podnose zaključno s danom 31. prosinca 2016. na adresu Turistička zajednica općine Marina , Ante Rudana 47, 21 222 Marina, s naznakom : Prijave za sufinanciranje manifestacija 2017.

Error: No articles to display

HTZ 2016 static banner 300x250 v2.0 SSFAM1

    

izdvojeno marina r1 c2dffdgfggfgfg

 

izdvojeno marina on r3 c2 novo11112121212
    unnamed

Maps & Navigation:
OsmAnd

 

izdvojeno marina r1 c1232 novo

 

 

izdvojeno marina r1 c3 

login logo  


Turistička zajednica Općine Marina
Ante Rudana 47
21222 Marina
Tel: +385 21 889 015
E-mail: tz.opcine.marina@st.t-com.hr
Direktor: Iva Dvornik

 

 

instag w

 

Izrada i održavanje