Natječaj za stručnog suradnika – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 1 izvršitelj

Natječaj za stručnog suradnika – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 1 izvršitelj

Na temelju članka 49. Statuta i članka 16. Pravilnika raspisuje se:

N A T J E Č A J

za stručnog suradnika – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u TZO Marina – 1 izvršitelj

Uvjeti propisani Statutom i Pravilnikom o posebnim uvjetima:
– da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica);
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika
– poznavanje rada na osobnom računalu
– organizatorske sposobnosti
Uz prijavu obvezno je dostaviti i slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. životopis
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome)
3. dokaz da nema više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
4. Preslika domovnice
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.
Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provest će se s kandidatima intervju.
Odluku o izboru kandidata donosi direktor ureda vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata,  te rezultatima intervjua.
Natječaj traje do 10.03. 2019. godine.
Zamolbe slati na adresu:
Turistička zajednica općine Marina
Ante Rudana 47
21 222 Marina